no-img
8ISI

اثرات ايندول بوتيريک اسيد بر ريشه زايي کرومولانا ادوروتا - 8ISI


8ISI
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

اثرات ايندول بوتيريک اسيد بر ريشه زايي کرومولانا ادوروتا
zip
دسامبر 31, 2014
۶,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان – خرید

اثرات ايندول بوتيريک اسيد بر ريشه زايي کرومولانا ادوروتا


اثرات ايندول بوتيريک اسيد بر ريشه زايي کرومولانا ادوروتا

آر.او. آنياسي

دانشکده علوم محيطي, دانشگاه آفريقاي جنوبي, پرتوريا- آفريقاي جنوبي

 

چکيده: اين مطالعه شامل تحقيق اثر بستر ريشه زايي بعلاوه هورمون ايندول بوتيريک اسيددر توسعه ريشه قلمه ساقه از کرومولانا ادوروتا است. قلمه ساقه C. odorataتيمار شدهبا مقادير مساوياز هورمونIBA (7/0 %) در 1 کيلوگرم از ورميکوليت, پرليت , خاک مخصوص کاشت, ماسه و مخلوط مساوي از تمام بسترهاي کشت پرورش داده شدند.

مجموعه با اندازه مساوي با آب و کود آلي تحت تيمار قرار گرفتند. تيمار شاهد با مخلوطي از بسترهاي ريشه زايي مختلف بدون IBAتهيه شد.داده هاي توسعه شاخساره براي مدت 6هفته يادداشت شدند و طول ريشه در روز برداشت اندازه گيري شد.پارامترهاي اندازه گيري شده از نظر آماري آماري با استفاده از ANOVA مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و مشخص شد که طول ريشه و ساقه در سطح 0.05 در تمام بسترهاي ريشه زايي معني دار بود و بيشترين درصد توسعه به ترتيب ( 49 و 51 ٪ ) براي ريشه و ساقه بود که در بسترهاي ريشه زايي که مقادير مساوي از هر يک از ترکيبات را داشتند (به عنوان مثال ترکيبات مخلوط شده ) مشاهده شد.

در ميان بسترهاي کشت, سرعت جوانه زني به ترتيب 100 , 70, 60 , 50 و 40 درصد براي ترکيب مخلوط, ماسه, خاک مخصوص کاشت و ورميکوليت, پرليت و شاهد بود. بخش هاي مختلف ساقه بالغ آزمايش شده با هورمون IBA در نمو ريشه و ساقه آنها معني دار نبود و اگر چه ساقه هاي قلمه هاي پاييني تمايل به بلوغ سريع تر از قلمه هاي بخش بالايي داشتند. اينبنابراين بدان معني است که تکثير C. odorata توسط قلمه هاي ساقه را مي توان به طور بهينه از طريق ترکيبي از 0.7 ٪ IBA در مجموعه اي از بسترهاي مختلف ريشه زايي به دست آورد.

واژه هاي کليدي: کرومولانا ادوروتا, ايندول بوتيريک اسيد, تشکيل ريشه, بسترهاي ريشه زايي, indole butyric acid , IBA  , rooting odorata ,Chromolaena odorata,

مقاله انگلیسی , مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی , مقالات انگلیسی , مقاله انگلیسی با ترجمه ,مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی,دانلود مقاله , ترجمه مقاله ,مقاله زیست شناسی

1) دانلود مقاله اصلی انگلیسی رایگان از اینجا

2) خرید ترجمه از لینک زیر:موضوعات :

دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.