no-img
8ISI

رونوشت كاذب- قسمت 1 - 8ISI


8ISI
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

رونوشت كاذب- قسمت 1
zip
فوریه 28, 2014
۵,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان – خرید

رونوشت كاذب- قسمت 1


رونوشت كاذب- قسمت 1

اين مقاله مختص كساني است كه براي بررسي فرضيه ها از تيمار (علف كش، آتش، كشت، ژنوتيپ، مادۀ ارگانيك، كود و غيره ) بهره ميبرند و كساني كه بعد از نمونه گيري از جمعيت هاي طبيعي مختلف، فرضيۀ صفر را ناديده ميگيرند. علاوه بر اين، براي انتخاب هاي عملياتي مي توان از اين مقاله استفاده كرد. اين پژوهش براي كساني كه از جمعيت هاي طبع نمونه گيري مي كنند و سپس فرضيه ها را فرمول بندي مي كنند مناسب نيست(نتيجه گيري ارائه نمي شود). جنگلبانان حرفه اي به اطلاعات علمي صحيح نياز دارند تا بتوانند تعيين كنند كه چه نوع پايه و چه مقدار كود براي گياه استفاده كنند و چه موقع به كار كم پشت سازي بپردازند. متاسفانه، برخي پژوهشگران آزمايشان بدون رونوشت و يافته هاي گزارشي مبني بر رونوشت كاذب ارائه ميدهند. كساني كه از رونوشت كاذب به منظور رد فرضيۀ صفر با خطر خطاي آماري نوع 1 ميشوند. در برخي زمينه ها،  از هر چهار مقاله بيش از 1 مورد به رونوشت كاذب ميپردازند(Hurlbert 1984،  Heffnerو ديگران 1996). با وجود اينكه برخي دانشجويان تحصيلات تكميلي با مفهوم رونوشت كاذب مواجه مي شوند (Kolb و ديگران 2001) اما ساير دانشجويان اين شانس را ندارند. هدف از ان مقاله (قسمت اول اين مقالعۀ دو بخشي) پرداخت به موضوع زير است:

رونوشت كاذب زماني رخ مي دهد كه تيمارها رونويس نمي شوند اما آزمون t يا ANOVA (آناليز واريانس) در هر صورت انجام ميگيرد با فرض اينكه زيرنمونه ها (sub-samples) (يا دربرخي موارد درخت هاي فردي) همانند رونوشت هستند.موضوعات :

دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.