no-img
8ISI

پیوند اتوماتیک داده یکپارچه برای پردازشگر جاسازی شده - 8ISI


8ISI
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

پیوند اتوماتیک داده یکپارچه برای پردازشگر جاسازی شده
zip
آوریل 6, 2014
۶,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان – خرید

پیوند اتوماتیک داده یکپارچه برای پردازشگر جاسازی شده


پیوند اتوماتیک داده یکپارچه برای پردازشگر جاسازی شده

چکیده

استفاده از کد تنها نیازمند یک بیت قابل تشخیص دیگرمی باشد. این مرحله برای دستیابی به کدهایی با اندازه  متغیر برای تمام دستورات تکرار می گردد.

در شرایط LISA، دستورها به صورت زنجیره ای به شکل عملیات LISA مرتب می گردند. الگوریتم ترکیب کدهای عملیاتی در زنجیره های مختلفی برای دستیابی به کدهای عملیاتی گروه محلی کاربرد دارد.  به هر حال مشاهده شده است که رمزگذاری محلی در مقایسه با شرایط جهانی در محدوده پایین تر می باشد. از طرف دیگر، بکارگیری یک الگوریتم ترکیبی شرایط جهانی نتایج بهتری را ایجاد می کند، اما با مسئله پیچیدگی زمان اجرا مواجه می باشد. این موضوع در ارتباط با شناسایی (به طور غیرمستدل یا دستی) مجموعه ای از عملیات کلید می باشد که به صورت غیرمبهمی دستورات مجزای پردازشگر را نشان می دهند. بعد از تعیین تمام عملیات کلید در کل تووصیف معماری، طول دستور اجرایی از طریق انباشت تمام طول دستورات اجرایی مرتبط به عملیات بدون ترمینال بر روی مسیر نسبت به عملیات کلید، تعیین می گردد. متعاقبا مجموعه ای از عملیات کلید کدگذاری می شوند.

کلمات کلیدی: پیوند اتوماتیک , داده یکپارچه , پردازشگر جاسازی شده , ADL, embedded processorموضوعات :

دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.