no-img
8ISI

عمران


8ISI

مطالب

آرشیو عمران
بررسی روش های بر پایه DMT (آزمایش اتساع سنج) برای ارزیابی پتانسیل روانگرایی خاک ها
۱۰,۰۰۰ تومان

بررسی روش های بر پایه DMT (آزمایش اتساع سنج) برای ارزیابی پتانسیل روانگرایی خاک ها


بررسی روش های بر پایه DMT (آزمایش اتساع سنج) برای ارزیابی پتانسیل روانگرایی خاک ها چکیده آزمایش اتساع سنج (DMT) دارای پتانسیلی به عنوان ابزار مناسبی در ارزیابی میعان خاک ها می باشد. عملا، این ابزار برای ارزیابی دقیق روش های مبتنی بر DMT به منظور ارزیابی پتانسیل معیات ضرور ی می باشد. ما به انجام آزمایش DMT و نفوذ مخروط (CPT) در حوزه بلقوه میعانات بالا برای بررسی روش های مبتنی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 05 / دسامبر / 2014   بازدید : 294    نویسنده : admin
رفتار سیکلی قاب های مهاربندی شده فولادی دارای سیستم پنل برشی
۱۳,۰۰۰ تومان

رفتار سیکلی قاب های مهاربندی شده فولادی دارای سیستم پنل برشی


رفتار سیکلی قاب های مهاربندی شده فولادی دارای سیستم پنل برشی چکیده انتظار می رود سازه هایی که در مناطق لرزه خیز به درستی طراحی و اجرا شده اند، از یک سو در برابر اغلب لرزه های متداول دوام بیاورند و از سوی دیگر مقدار زیادی از انرژی ویرانگر زلزله را از بین برند. در این مقاله سیستم ساختاری نسبتا جدید مقاومت در برابر لرزه، که سختی و شرایط مربوط به پراکنده [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 05 / دسامبر / 2014   بازدید : 168    نویسنده : admin
بهبود فناوری تولید سیمان در مقایسه با اهداف فاکتور 4
۶,۰۰۰ تومان

بهبود فناوری تولید سیمان در مقایسه با اهداف فاکتور 4


بهبود فناوری تولید سیمان در مقایسه با اهداف فاکتور 4 چکیده در این بررسی، تاثیر بهبود فناوری بلقوه در صنعت سیمان با اهداف جهانی حمایتی همانند مواردی که به شکل دهی گروه های بین دولتی در ارتباط با تغییرات اقلیمی، می پردازد، مقایسه می گردد. به عبارت دیگر، آیا دانش فناوری استاندارد و کنونی در صنعت سیمان و بتن این امکان را به وجود می آورد تا به اهداف فاکتور 4 دست [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 05 / دسامبر / 2014   بازدید : 161    نویسنده : admin
معرفی مدل رفتاری خزش خاک نرم
۱۲,۰۰۰ تومان

معرفی مدل رفتاری خزش خاک نرم


معرفی مدل رفتاری خزش خاک نرم چکیده قانون معروف لگاریتمی خزش برای تراکم ثانویه به منظور اینکه شرایط بارگذاری موقتی را دربر بگیرد، به شکل یک رابطه دیفرانسیلی تبدیل می شود. این مدل یک بعدی خزش برای شرایط کرنش ادومتری، به طرف حالت های عمومی 3 بعدی تنش و کرنش با مشارکت مفاهیم اصلاح شده کم کلی (Cam-Clay) و ویسکوپلاستیسیته، تعمیم داده می شود. با در نظر گرفتن اطلاعات آزمایشگاهی نشان داده [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 05 / دسامبر / 2014   بازدید : 257    نویسنده : admin
بررسی ویژگی های گسیختگی برشی برای ﺗﻴﺮﻫﺎی از جنس ﻓﻮﻻد
۸,۰۰۰ تومان

بررسی ویژگی های گسیختگی برشی برای ﺗﻴﺮﻫﺎی از جنس ﻓﻮﻻد


 بررسی ویژگی های گسیختگی برشی برای ﺗﻴﺮﻫﺎی از جنس ﻓﻮﻻد ﭼﻜﻴﺪه در تحقیق حاضر جهت بررسی ویژگی های گسیختگی برشی ،چندین تیر ورق مدلسازی شده و نتایج بدست آمده مورد تجریه و تحلیل قرار گرفتند. جهت حل عددی گسیختگی برشی از روش اجزای محدود بهره گرفته شد. در این مطالعه فرض بر تغییر شکلهای قابل توجه الاستوپلاستیک بوده و هدف مشخص کردن آن است که ﻣﻔﺎﺻﻞ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ نمایان شده در نتایج آزمایشگاهی چه زمانی، [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 10 / مارس / 2014   بازدید : 174    نویسنده : admin
عملکرد بتن خود تراکم ترکیب شده با مواد افزودنی پرکننده در دماهای بالای
۵,۰۰۰ تومان

عملکرد بتن خود تراکم ترکیب شده با مواد افزودنی پرکننده در دماهای بالای


عملکرد بتن خود تراکم ترکیب شده با مواد افزودنی پرکننده در دماهای بالای چکیده: در این پژوهش عملکرد بتن خود تراکم در دمای بالا مورد بررسی قرار گرفت.موادی نظیر پودر سنگ و پودر سنگ آهک جایگزین سیمان پرتلند شد. جهت بررسی اثر افزودن الیاف پلی پروپیلن بر روی رفتار بتن خود تراکم در دمای بالا، نیمی از نمونه های هر نوع ترکیب مورد مطالعه قرار گرفت. نسبت تاب به سیمان برابر 33 در نظر [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 10 / مارس / 2014   بازدید : 205    نویسنده : admin
اثر افزودنی های ریز بر لزجت خمیر سیمان در بتن های خود تراکم
۴,۰۰۰ تومان

اثر افزودنی های ریز بر لزجت خمیر سیمان در بتن های خود تراکم


اثر افزودنی های ریز بر لزجت خمیر سیمان در بتن های خود تراکم چکیده در این پژوهش اثر افزودنی های ریز  بر لزجت پلاستیک خمیر سیمان بتن های خود تراکم مورد بررسی قرار گرفت بدین منظور 24 نمونه طراحی و تولید شد. این خمیرها شامل سیمان (type CEM I42.5) و نسبت مشخصی از یک یا دو ماده افزودنی ریز بودند. لزجت پلاستیک و تنش تسلیم اندازه گیری شد. بعلاوه ساختار میکروسکپی نمونه های 28 [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 10 / مارس / 2014   بازدید : 276    نویسنده : admin
تعیین سختی ﺷﻜﺴﺖ ﺗﺮك ﻫﺎي اﻧﻘﺒﺎﺿﻲ در ﻣﺨﻠﻮط ﻫﺎي آﺳﻔﺎﻟﺘﻲ
۱۴,۰۰۰ تومان

تعیین سختی ﺷﻜﺴﺖ ﺗﺮك ﻫﺎي اﻧﻘﺒﺎﺿﻲ در ﻣﺨﻠﻮط ﻫﺎي آﺳﻔﺎﻟﺘﻲ


تعیین سختی ﺷﻜﺴﺖ ﺗﺮك ﻫﺎي اﻧﻘﺒﺎﺿﻲ در ﻣﺨﻠﻮط ﻫﺎي آﺳﻔﺎﻟﺘﻲ ﭼﻜﻴﺪه ﺗﻼش ﻫﺎي ﻣﺪاوﻣﻲ ﺑﺮاي ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺷﻜﺴﺖ در ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي و ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺮك در ﻣﺼﺎﻟﺢ روﺳﺎزي ﻗﻴﺮي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺷﻜﺴﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻴﺎز ي ﺿﺮوري ﺑﺮاي روﺳﺎزﻳﻬﺎي آﺳﻔﺎﻟﺘﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎﻟﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎ و ﻛﺎﻧﺎدا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ زﻳﺮا ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺘﺪاول ﺷﻜﺴﺖ، ﺗﺮك ﺧﻮردن ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻨﺶ ﻫﺎي اﻧﻘﺒﺎﺿﻲ در دﻣﺎﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از (superpave) [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 09 / مارس / 2014   بازدید : 232    نویسنده : admin
ارزیابی قیاسی طرح های پردازش داده ای با استفاده از داده های حرکت زمین قوی ترکیه
۹,۰۰۰ تومان

ارزیابی قیاسی طرح های پردازش داده ای با استفاده از داده های حرکت زمین قوی ترکیه


ارزیابی قیاسی طرح های پردازش داده ای با استفاده از داده های حرکت زمین قوی ترکیه  طرح پردازش داده های حرکت زمین پایدار، برای اکثر تحقیقات مربوط به مهندسی زلزله شناسی و مهندسی لرزه شناسی مهم می باشد. از میان روش های پردازش داده ای متعدد، فیلترینگ (پالایش)، به عنوان اجرایی ترین تکنیک در از بین بردن نویز فرکانس کم و زیاد از داده های حرکتی قوی می باشد. دو روش [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / فوریه / 2014   بازدید : 204    نویسنده : admin
بررسی در ارتباط با فناوری مناسب به منظور بازیافت ضایعات ساختمانی
۱۴,۰۰۰ تومان

بررسی در ارتباط با فناوری مناسب به منظور بازیافت ضایعات ساختمانی


بررسی در ارتباط با فناوری مناسب به منظور بازیافت ضایعات ساختمانی مشکلات محیط زیست به عنوان شرایط مهمی در ساخت و ساز مد نظر قرار گرفته می شوند. مدیریت ضایعات علائم هشدار دهنده ای را فعال کرده و اخطاری نیز به صنایع می دهد. استفاده مجدد، بازیافت و کاهش ضایعات  به عنوان تنها روشی برای بازیافت ضایعات ساختمانی ایجاد شده می باشد. به هر حال این موارد اجرایی دارای فضای بیشتری [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / فوریه / 2014   بازدید : 178    نویسنده : admin