no-img
8ISI

کشاورزی


8ISI

مطالب

آرشیو کشاورزی
تکثیر گیاه کلئوم اسپینوزا از طریق کشت بافت
۸,۰۰۰ تومان

تکثیر گیاه کلئوم اسپینوزا از طریق کشت بافت


تکثیر گیاه کلئوم اسپینوزا از طریق کشت بافت ﭼﮑﯿﺪه: ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ  Cleome spinosa Jacq کشت بافت و ﺳﺮﻋﺖ ﺗﮑﺜﯿﺮﮐﻨﻨﺪه ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ ﮔﯿﺎھﯽ روی اﻟﻘﺎی ﮐﺎﻟﻮس ، ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺟﻮانه و ﺗﺸﮑﯿﻞ رﯾﺸه ﺳهﻧﻮع رﯾﺰ ﻧﻤﻮﻧه آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﺪ. ﺗﻨﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد که ھﯿﭙﻮﮐﻮﺗﯿﻞ ھﺎ ، ﺑﺪون  MSﺑﺨﺶ ھﺎی ﺳﺎﻗه به ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﺟﻮانه ھﺎی روی ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪه ھﺎی رﺷﺪ ﺑﺎززاﯾﯽ ﺷﺪﻧﺪ.ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان اﻟﻘﺎی ﮐﺎﻟﻮس از ﺗﺎ  ١) +MS% رﺳﯿﺪ.و اﯾﻦ در ﻣﺤﯿﻂ [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 09 / مارس / 2014   بازدید : 99    نویسنده : admin
اثرات آمینو اسید ها جایگزین نیترات روی رشد تجمع نیترات و غلظت درشت مغذی
۵,۰۰۰ تومان

اثرات آمینو اسید ها جایگزین نیترات روی رشد تجمع نیترات و غلظت درشت مغذی


اثرات آمینو اسید ها جایگزین نیترات روی رشد تجمع نیترات و غلظت درشت مغذی آزمایش هیدروپونیکی برای تعیین اثر جایگزینی 20% نیترات-N در محلول مغذی با 20 آمینو اسید منحصر به فرد روی رشد، تجمع نیترات غلظت های نیتروژن، فسفر و پتاسیم در ساقه های کلم چینی انجام شد. وقتی 20% نیترات-N با آرژنین(Arg) جایگزین شد در مقایسه با همه تیمارهای نیترات، وزن های تر و خشک ساقه های کلم چینی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 09 / مارس / 2014   بازدید : 101    نویسنده : admin
کنترل اقلیم درون گلخانه : دما
۳,۰۰۰ تومان

کنترل اقلیم درون گلخانه : دما


کنترل اقلیم درون گلخانه : دما ما نیاز به افزایش کیفیت محصول خود داریم،بھ ھمین دلیل است کھ ما با کنترل شرایط گلخانه نیاز بھ بھبود گلخانه خود داریم.ما باید در مورد کمبودھای واقعی گلخانه آگاھی پیدا کنیم؛بنابراین ما نیاز بھ توضیح بیشتر در مورد ماشین ھای کنترل آب و ھوا داریم. اگر گلخانه تحت تاثیر عوامل خارجی قرار نگیرد راندمان آب و ھوایی گلخانه بیشتر خواھد بود.کنترل پارامترھای اصلی آب و ھوایی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / فوریه / 2014   بازدید : 54    نویسنده : admin
تاثیر کود ورمی کمپوست تولید شده به وسیله ضایعات مواد غذایی بر روی رشد و بازدهی فلفل گلخانه ای
۵,۰۰۰ تومان

تاثیر کود ورمی کمپوست تولید شده به وسیله ضایعات مواد غذایی بر روی رشد و بازدهی فلفل گلخانه ای


تاثیر کود ورمی کمپوست تولید شده به وسیله ضایعات مواد غذایی بر روی رشد و بازدهی فلفل گلخانه ای کودهای ورمی کمپوست که به صورت تجاری از ضایعات مواد غذایی حاصل می گردد ، جایگزین مجموعه ای از غلظت های متفاوت بر روی محتویات گیاهان تجاری گلخانه ای  می گردند تا بتوان به ارزیابی تاثیر آن ها بر روی رشد و تولید فلفل های گلخانه ای پرداخت. فلفل های 6 هفته [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / فوریه / 2014   بازدید : 73    نویسنده : admin
ورمی کمپوست غنی سازی شده از طریق تثبیت نیتروژن و باکتری حل کننده فسفات
۲,۰۰۰ تومان

ورمی کمپوست غنی سازی شده از طریق تثبیت نیتروژن و باکتری حل کننده فسفات


ورمی کمپوست غنی سازی شده از طریق تثبیت نیتروژن و باکتری حل کننده فسفات تاثیر تزریق تجزیه بیولوژیکی مواد آلی با تثبیت نیتروژن باکتری آزتوباکتر کروکوکام ، آزوسپیریل هام لیپوفرام و فسفات با حل کردن باکتری سودوموناس استریاتات بر روی محتوای نیتروژن و فسفات ( نیتروژن و فسفات) حاصل از تجزیه بیولوژیکی مواد آلی مورد ارزیابی قرار می گیرد. تزریق باکتری تثبیت کننده نیتروژن  به درون مواد آلی باعث افزایش محتوای [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / فوریه / 2014   بازدید : 97    نویسنده : admin
تکامل و مکانیزم های مقاومت گیاهان در مقابل تنش سیل
۵,۰۰۰ تومان

تکامل و مکانیزم های مقاومت گیاهان در مقابل تنش سیل


تکامل و مکانیزم های مقاومت گیاهان در مقابل تنش سیل - تاریخچه: در تایید 200 ام ین سالگرد تولد چارلز داروین، این مقاله در زمینه تنش سیل نه تنها سهم زیاد داروین را در مفهوم تکامل تایید می کند، بلکه همچنین بررسی فیزیولوژی گیاهان را نیز تایید می کند. در زیست شناسی مدرن، زیست شناسی واگشت گرایی الهام گرفته شده از نظریه ی داروین، مکانیزم هایی را روشن می سازد که [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / فوریه / 2014   بازدید : 62    نویسنده : admin
کود ها و تقویت کننده های خاک
۱۴,۰۰۰ تومان

کود ها و تقویت کننده های خاک


کود ها و تقویت کننده های خاک مقدمه در صنعت گلخانه، کود ها و همچنین تقویت کننده های خاک در سطح گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرند. کود ها اساسا به منظور بهینه سازی شرایط فیزیکی- شیمیایی محیط ریشه بکار گرفته شده و برای رشد در محل خاک همچنین رشد در بسترها مورد استفاده قرار می گیرند. تقویت کننده های خاک مودی می باشند که صرفا در محل خاک اضافه شده [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / فوریه / 2014   بازدید : 168    نویسنده : admin
تأثير تراكم علف هرز و دانه بر رقابت بين گندم و گیاه شير تيغك‌ رطوبت‌ پسند (خار مریم)
۱۰,۰۰۰ تومان

تأثير تراكم علف هرز و دانه بر رقابت بين گندم و گیاه شير تيغك‌ رطوبت‌ پسند (خار مریم)


تأثير تراكم علف هرز و دانه بر رقابت بين گندم و گیاه شير تيغك‌ رطوبت‌ پسند (خار مریم) آزمايشات ميداني در پيشاور پاكستان در طی دو فصل 2003-2004 و 2004-2005 با استفاده از طرح بلاک کامل تصادفی ( RCB) با ترتيب طرح شکافته انجام شد. ظروف اصلي شامل چهار اندازۀ گندم (Triticum aestivum) يعني 100، 120،140 و 160 كيلوگرم بر هكتار بود. در حالي كه ظروف فرعي داراي 7 تراكم علف [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / فوریه / 2014   بازدید : 64    نویسنده : admin
فرسایش خاک توسط باد
۱۴,۰۰۰ تومان

فرسایش خاک توسط باد


فرسایش خاک توسط باد در مناطق خشک و نیمه خشک ایالات متحده امریکا، مناطق وسیع تر تحت تاثیر فرسایش باد قرار می گیرند. دشت های وسیع در شرق کوه های راکی، منطقه ای می باشد که به طور خاص تحت ناثیر حرکت بادها بوده که 20 درصد کل زمین های ایالات متحده را شامل می گردد. بسیاری از مناطق مرطوب نیز توسط فرسایش باد آسیب می بینند. مناطقی که تحت آسیب [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / فوریه / 2014   بازدید : 101    نویسنده : admin